Kanakadhaara Stotram in Telugu

కనకధార స్తొత్రం

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ – భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా – మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ ||

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః – ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |
మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా – సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || ౨ ||

విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్షం – ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషోzపి |
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం – ఇందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః || ౩ ||

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందమానందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ |
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం – భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః || ౪ ||

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా – హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |
కామప్రదా భగవతోzపి కటాక్షమాలా – కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః || ౫ ||

కాలాంబుదాళిలలితోరసి కైటభారేః – ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః – భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః || ౬ ||

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ – మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్ధం – మందాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః || ౭ ||

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారామస్మిన్న కించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే |
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం – నారాయణప్రణయినీనయనాంబువాహః || ౮ ||

ఇష్టా విశిష్టమతయోzపి యయా దయార్ద్ర – దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదరదీప్తిరిష్టాం – పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః || ౯ ||

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసుందరీతి – శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి |
సృష్టిస్థితిప్రళయకేలిషు సంస్థితాయై – తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై || ౧౦ ||

శ్రుత్యై నమోzస్తు శుభకర్మఫలప్రసూత్యై – రత్యై నమోzస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై |
శక్త్యై నమోzస్తు శతపత్రనికేతనాయై – పుష్ట్యై నమోzస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై || ౧౧ ||

నమోzస్తు నాళీకనిభాననాయై – నమోzస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై |
నమోzస్తు సోమామృతసోదరాయై – నమోzస్తు నారాయణవల్లభాయై || ౧౨ ||

నమోzస్తు హేమాంబుజపీఠికాయై – నమోzస్తు భూమండలనాయికాయై |
నమోzస్తు దేవాదిదయాపరాయై – నమోzస్తు శార్ఙ్గాయుధవల్లభాయై || ౧౩ ||

నమోస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై – నమోzస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై |
నమోస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై – నమోzస్తు దామోదరవల్లభాయై || ౧౪ ||

నమోస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై – నమోzస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |
నమోస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై – నమోzస్తు నందాత్మజవల్లభాయై || ౧౫ ||

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని – సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని – మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || ౧౬ ||

యత్కటాక్షసముపాసనావిధిః – సేవకస్య సకలార్థసంపదః |
సంతనోతి వచనాంగమానసైః – త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || ౧౭ ||

సరసిజనయనే సరోజహస్తే – ధవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే – త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ || ౧౮ ||

దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభముఖావసృష్ట – స్వర్వాహినీ విమలచారుజలప్లుతాంగీమ్ |
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష – లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || ౧౯ ||

కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం – కరుణాపూరతరంగితైరపాంగైః |
అవలోకయ మామకించనానాం – ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః || ౨౦ ||

దేవి ప్రసీద జగదీశ్వరి లోకమాతః – కళ్యాణదాత్రి కమలేక్షణజీవనాథే |
దారిద్ర్యభీతిహృదయం శరణాగతం మామ్ – ఆలోకయ ప్రతిదినం సదయైరపాంగైః || ౨౧ ||

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమీభిరన్వహం – త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాజినో – భవంతి తే భువి బుధభావితాశయాః || ౨౨ ||

About author

You might also like

zeeTelugu OMkaram 0 Comments

Sri Laxmi Ganapathi Stotram

Sri Laxmi Ganapathi Stotram

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply