Shri Vishnu Sahasranamam in Teluguశ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము 

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్రోత్రము

పూర్వ పీఠికా
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్బుజమ్ ।
ప్రసన్న వనం ద్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ।।
యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యః పారిసద్య: పరవశ్శతమ్ ।
విఘ్నం విఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే।।
   వ్యాసం వశిష్ట నప్తారం శక్తేపౌత్రమ కల్మషం ।
పరాశరాత్మజం వంన్దే శుకదాతం తపోనిధిం।।
వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణువే।
నమోవై బ్రహ్మనిధయే వాశిష్టాయ నమో నమ: ।।
అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే।
సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే।।
యస్య స్మరణ మాత్రేణ జన్మ సంసార బంథనాత్।
విముచ్యతే నమ స్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే।।
ఓం నమో విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే।।
శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ
శ్రుత్వాధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః ।
యుథిష్టరః శాన్తనవం పునరే వాభ్యభాషిత।।
యుధిష్టర ఉవాచ

కిమేకం దైవతం లోకే కింవాప్యేకం పరాయణం।
స్తువంతః కః కమర్చన్తః ప్రాప్నుయుర్మానవా శ్శుభమ్।।
కో థర్మ స్సర్వ థర్మాణాం భవత: పరమో మత:।
కింజప న్ముచ్యతే జంతు ర్జన్మ సంసార భంధనాత్।।
శ్రీభీష్మ ఉవాచ

జగత్ర్పభుం దేవదేవ మనతం పురుషోత్తమం।
స్తువన్నామ సహస్రేణ పురుష స్సతతోత్థిత:।।
తమేవ చా ర్చయన్నిత్యం సర్వ లోక మహేశ్వరం।
లోకధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదు:ఖాతి గో భవేత్।।
బ్రహ్మణ్యం సర్వ థర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తి వర్ధనమ్।
లోకనాధం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్।।
ఏషమే సర్వథర్మాణాం థర్మోధికతమో మత:।
యద్భక్తా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చే న్నరస్సదా।।
పరమం యో మహత్తేజ: పరమం యో మహత్తప:।
పరమం యో మహద్భ్రహ్మ పరమం య: పరాయణమ్।।
పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాంచ మంగళం |
దైవతం దైవతానాంచ భూతానాం యో వ్యయ: పిత:।।
యత స్సర్వాణి భూతాని భవన్తాది యుగాగమే।
యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యగక్షయే।।
తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాధస్య భూపతే।
విష్ణోర్నామ సహస్రం మే శృణు పాప భయా పహమ్।।
యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మన:।
ఋషిభి: పరి గీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే।।
ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదోవ్యాసో మహాముని:।
ఛందో నుష్టు ప్తథా దేవో భగవాన్ దేవకీ సుత: ||
అమృతాం శూద్బవో బీజం శక్తి ర్దేవకీ నందన: |
త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్ధే వినియుజ్యతే।।
విష్ణుం జిష్ణుం మహా విష్ణుం ప్రభు విష్ణుం మహేశ్వరం।
అనేక రూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్।।

అస్య శ్రీ విష్ణోర్థివ్య సహస్ర నామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య | శ్రీ వేదో వ్యాసో భగవానృషి:, అనుష్టుప్ ఛంద:,
శ్రీ మహావిష్ణు:, పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణోదేవతా,అమృతాంశూద్బవో భానురితి భీజమ్,
దేవకీ నందన స్రష్టేతి శక్తి:,ఉద్భవ:, క్షోభణో దేవ ఇతి పరమోమంత్ర: శంఖబృన్నందకీ చక్రీతి కీలకమ్,
శార్ ఙ్గధన్వా గదాదర ఇత్యస్త్రం,రధాఙ్గపాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్,త్రిసామా సామగ స్సామేతీ కవచం,
ఆనందం పరబ్రహ్మేతియోని:,ఋతు సుదర్శన:,కాల ఇతి దిగ్బంధ:,
శ్రీ మహావిష్ణకై ప్రీత్యర్ధే (కైంకర్య రూపే) శ్రీ మహావిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్ర జపే (పారాయణే) వినియోగ:

ధ్యానం
క్షీరోదన్వత్ర్పదేశే శుచిమణివిలశత్ సైకతే మౌక్తికానాం

మాలాక్లప్తసనస్థః స్పటిక మణినిభైర్మౌక్తికై ర్మండితాఙ్గః
శుభ్రై రభ్రైరదభ్రై రుపరి విరచితై ర్ముక్త పీయూషవరైః
ఆనన్దీ నః పునీయాదరినళిన గదా శఙ్ఖ పాణి ర్ముకుందః।।

భూః పాదౌ యస్య నాభి ర్యియ దసు రనిల శ్చంద్ర సూర్యౌచ నేత్రే
కర్ణా వాశా శిరో ద్యౌ ర్ముఖమపి దహనో యస్య వాసోయమబ్దిః
అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నర ఖగ గో భోగి గంధర్వ దైత్యైః
చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణు మీశం నమామి।। 2
శాన్తాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగన సదృశ్యం మేఘవర్ణం శుభాఙ్గం
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవ భయహరం సర్వలోకైక నాధమ్।। 3
మేఘ శ్యామం పీత కౌశే య వాసం 
శ్రీవత్సాఙ్గమ్ కౌస్తుభోద్భాసితాంఙ్గమ్

పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం-
విష్ణుం వందే సర్వలోకైక నాథమ్  4

సశంఙ్ఖచక్రం సకిరీట కుండలం-
సపీత వస్త్రం సరసీరు హేక్షణమ్
సహార వక్షస్స్థలశోభి కౌస్తుభం
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్।। 5

ఇతి పూర్వ పీఠికా

హరిః ఓం
విశ్వం విష్ణు ర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ర్పభుః।
భూతకృ ద్భూతభృ ద్భావో భూతాత్మ భూతభావనః।||
పూతాత్మా పరమాత్మ చ ముక్తానాం పరమా గతిః।
అవ్యయః పురుష సాక్షి క్షేత్రఙ్ఞో క్షర ఏవచ।।
యోగో యోగ విదాం నేత ప్రధాన పురుషోత్తమః।
నారసింహపు శ్ర్శీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమహః।।
సర్వ శర్వ శ్శివ స్థాణు ర్భూతాది ర్నిధి రవ్యయః।
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభువః ప్రభు రీశ్వరః।।
స్వయమ్భూః శమ్భు రాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహస్వనః।

అనాది నిథనో ధాత విధాత ధాతు రుత్తమః
అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభో మరప్రభుః।
విశ్వకర్మా మను స్త్వష్ఠా స్థవిరో దృవః।

అగ్రాహ్య శ్శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్ధనః।
ప్రభూత స్త్రీక కుభ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్।
ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠ శ్ర్శేష్ఠః ప్రజాపతిః।।
హిరణ్య గర్భో భూగర్భో మాథవో మధుసూధనః।
ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వి మేధావీ విక్రమః క్రమః।
అనుత్తమో ధురాధర్షః కృతఙ్ఙః కృతి రాత్మవాన్।।
సురేశ శ్శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః।
అహ స్సంవత్శరో వ్యాళః ప్రత్యయ స్సర్వదర్శనః।
అజ సర్వేశ్వర స్సిధ్ధ సిధ్ధిస్సర్వాధి రచ్యుతః।
వృషాకపి రమేయాత్మా స్సర్వయోగ వినిస్సృతః।।
వసు ర్వసుమనా స్సత్య స్సమాత్మా సమ్మిత స్సమః।
అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః।।
రుద్రో బహుశిరా బభ్రు రిశ్శయోని శ్శుచిశ్రవః।

అమృత శ్శాశ్వత స్థాణు ర్వరారోహో మహాతపః।।
సర్వగ సర్వ విధ్భను ర్విష్వక్సేనో జనార్ధనః।
వేదో వేదవి దవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిః।।
లోకాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో థర్మాథ్యక్షః కృతాకృతః।
చతురాత్మా చతుర్వూహ శ్చతుర్దంష్ఠ్ర చతుర్భుజః
భ్రాజిష్ణు ర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణు ర్జగదా దిజః।
అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః।।
ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశు రమోఘ శ్శుచి రూర్జితః।
అతీంద్రయో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః।।
మహాబుధ్ధి ర్మహావీర్యో మహాశక్తి ర్మహాద్యుతిః।
అనిర్ధేశ్యపు శ్ర్శీమాన్ నమేయాత్మ మహాథ్రిధృత్।।
మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాస స్సతాంగతిః।
అనిరుద్ధ సురానందో గోవిందో గోవిందాం పతిః ।।
మరీచి ర్ధమనో హంస స్సువర్ణో భుజగోత్తమః।
హిరణ్య నాభ స్సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః।।
అమృత్యు స్సర్వదృక్సింహ స్సన్ధాతా సన్ధిమాన్ స్థిరః।
అజో దుర్మర్సన శ్శాస్థా విశ్రుతాత్మా సురారిహా।।
గురు ర్గురుత్తమో ధామ సత్య స్సత్య పరాక్రమః।
నిమిషో నిమిప స్ర్సగ్వీ వాచస్పతి రుదారథీః।।
అగ్రనీ ర్గ్రామణీ శ్ర్శీమా న్న్యాయోనేతా సమీరణః
సహస్రమూరాధ విశ్వాత్మా సహస్రాక్ష సహస్రపాత్।।
ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృత స్సంప్రమర్దనః।
అహ స్సంవర్తకో వహ్ని రనిలో ధరణీధరః।।
సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మావిశ్వసృడిశ్వభు గ్విభుః।
సత్కార్తా సత్కృత స్సాధు ర్జహ్ను నారాయనోనరః।।
అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్ఠ కృ చ్ఛుచిః।
సిద్ధార్ధ స్సిధ్ధ సంకల్పః సిథ్ధిద స్సిథ్దిసాథనః।।
వృషాహీ వృషభో విష్ణు ర్వృషపర్వా వృషోధరః।
వర్దనో వర్దమానశ్చ వివిక్త శ్వృతిసాగరః।।
సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీమహేంద్రో వసుధో వసుః।
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్ఠః ప్రకాశనః।।
ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మ ప్రతాపనః।
బుద్ధ స్పష్ఠాక్షరో మంత్ర శ్ఛంద్రాంశు ర్భాస్కరద్యుతిః।।
అతుల శ్శరభో భీమ స్సమయఙ్ఞో హవిర్షరిః।
సర్వ లక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మివాన్ సమితింజయః।।
విక్షరో రోహితో మార్గో హేతు ర్ధామోదర స్సహః।
మహీదరో మహాభాగో వేగవా నమితాశనః।
ఉద్భవః క్షోభణో ధేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః।
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః।।
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థాన స్థానదో ధ్రువః।
పరర్ధిః పరమస్పష్ఠ స్థుష్ఠః పుష్ఠ శుభేక్షణః।।
రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయో నయః।
వీరశ్శ మతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః।।
వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః।
హిరణ్యగర్భో శ్శతృఘ్నో వ్యాప్తోవాయు రదోక్షజః।।
ఋతు సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః।
ఉగ్ర సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వ దక్షిణః
విస్తార స్థావరో స్థాణుః ప్రమాణం బీజ మవ్యయం।

అర్థోనర్థో మహాకోశో మహాభాగో మహాధనః।
అనిర్వణ్ణ స్థవిష్ణోభూ ర్థర్మ యూపో మహాజనః।
నక్షత్ర నేమి నక్షత్రీ క్షమః క్షామ స్సమీహనః।।
యఙ్ఞ ఇజ్యోమహేజ్యశ్చ క్రతు స్సత్రం సతాగతిః।
సర్వ దర్శీ విముక్తాత్మా సర్వఙ్ఞో ఙ్ఞాన ముత్తమమ్।।
సువ్రత స్సుముఖ సూక్ష్మః సుఘోష స్సుఖద స్సుహృత్।
మనోహరో జితక్రోధో వీరభాహు ర్విధారణః।।
స్వాపనో స్సవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైక కర్మ కృత్।
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో థనేశ్వరః।।
ధర్మగు బ్దర్మకృద్దర్మీ సదసత్ క్షరమక్షరమ్।
అవీఙ్ఞాతా సహస్రాంశు ర్విధాతా కృతలక్షణః।।
గభస్తి నేమి స్సత్త్వస్థ స్సీంహో భూతమహేశ్వరః।
ఆది దేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్గురుః।।
ఉత్తరో గోపతి ర్గోప్తా ఙ్ఞానగమ్యః పురాతనః।
శరీర భూత భృ ద్భోక్తా కపీంద్రో భూరి దక్షిణః।
సోమపోమృతప స్సోమః పురుజి త్పురుసత్తమః।
వినయో జయ స్సత్యసంథో దాశార్హ స్సాత్వతాంపతి।
జీవో వినయతా సాక్షి ముకుందో మిత విక్రమః
అంభోనిధి రనంతాత్మ మహోదథి శయోంతకః।।
అజో మహార్ష స్స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః
ఆనందో నందనో నంద స్సత్యధర్మా తివిక్రమః।।
మహర్షిః కపిలాచార్యః కతఙ్ఞో మేదినీప‌తిః।
త్ర్రిపద స్త్రీదశాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాంత కృత్।।
మహా వరాహో గోవింన్ద స్సుషేణః కనకాంగదీ।
గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్త శ్చక్రగదాథరః।।
వేధాస్స్యాంగో జితః కృష్ణో దృఢ స్సఙ్కర్షణో చ్యుతః।
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః।
భగవాన్ భగ హా నందీ వనమాలీ హలాయుధః।
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యో స్సహిష్ణు ర్గతి సత్తమః।।
సుధన్వా ఖణ్ణ పరశు ర్దారుణో ద్రవిణ ప్రదః।
దివిస్సృ క్సర్వదృ గ్వ్యాసో వాచస్సతి రయోనిజః।।
త్రిసామ సామగ స్సామః నిర్వాణం భేషజో (భేషజం) భిషక్।
సన్న్యాసకృ చ్చమ శ్శాన్తో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణః।।
శుభాంగ శ్శాంతిద స్స్రష్ఠా కుముదః కువలేశయః।
గోహితో గోపతి ర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః।।
అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమ కృచ్చివః।
శ్రీవత్సవక్షా శ్ర్శీవాస శ్ర్సీపతిః శ్రీమతాంవరః।
శ్రీద శ్రీశ శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః।
శ్రీధర శ్రీకరః శ్రేయ శ్ర్శీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః।
స్వక్ష స్స్వఙ్గ శ్శతానందో నంది ర్జోతి ర్గణేశ్వరః।
విజితాత్మ విధేయాత్మా సత్కీర్తి శ్చిన్నసంశయః।।
ఉధీర్ణ స్సర్వత శ్చక్షు రనీశ శ్శాశ్వత స్థిరః।
భూశయో భూషణో భూతి ర్విశోక శ్శోక నాశనః
అర్చిష్మా నర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మ విశోథనః।
అనిరుద్దో ప్రతిరధః ప్రద్యుమ్నో మితవిక్రమః।।
కాలనేమి నిహా వీరా శ్శౌరి శ్శూరజనేశ్వరః।
త్రీలోకాత్మ త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః।।
కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః।
అనిర్దేశ్యవపు ర్విష్ణు ర్వీరో నంతో ధనుంజయః।।
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మ కృ ద్ర్భహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మ వివర్దనః।
బ్రహ్మవి ద్బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మఙ్ఞో బ్రాహ్మణ ప్రియః।।
మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహారగః।
మహాక్రతు ర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః।।
స్తవ్య స్స్తవ్య ప్రియ స్తోత్రం స్తుత స్త్సోతా రణప్రియః।
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్య కీర్తి రనామయః।।
మనోజవ స్తీర్ధకరో వసురేతా వసుప్రియః।
వసుప్రదో వాసుదేవో వసు ర్వసుమనా హవిః।।
సద్గతి సత్కృతి స్సత్తా సద్భూతి స్సత్పరాయణః।
శూరసేనో యదుశ్రేష్ట స్సన్నివాస స్సుయామనః।।
భూతవాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయో నలః।।
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో థాప రాజితః।।
విశ్వమూర్తి ర్మహామూర్తి ర్ధీపమూర్తి రమూర్తిమాన్।
అనేక మూర్తి రవ్యక్త శ్శతమూర్తి శ్శతాననః।।
ఏకోనైక స్సవః కః కిం యత్త త్పదమనుత్తమమ్।
లోకబంధు లోకనాథో మాథవో భక్త వత్సలః।।
సువర్ణ వర్ణో హేమాంగో వరాంగ శ్చందనాఙ్గదీ।
వీరహా విషమ శ్శూన్యో ఘృతాశీ రచల శ్చల।।
అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకదృత్।
సుమేధో మేధజో థన్య స్సత్యమేథా ధరాధరః।।
తేజో వృషో ద్యుతిధర స్సర్వ శస్త్ర భృతాం వరః।
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వగ్రో నైకశృంగో గదా గ్రజః।।
చతుర్మూర్తి శ్చతుర్భాహు శ్చతూర్వూహ శ్చతుర్గతిః।
చతురాత్మా చతుర్భావ శ్చతుర్వేద వి దేకపాత్।।
సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతి క్రమః।
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా।
శుభాంగో లోకసారంగ స్సుతంతు స్తంతువర్థనః।
ఇంద్ర కర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః।।
ఉద్భవ స్సున్దర స్సుందో రత్ననాభ స్సులోచనః।।
అర్కో వాజసన శ్శృంగీ జయంత స్సర్వవిజ్జయీ।।
సువర్ణ బిందు రక్షోభ్య స్సర్వ వాగీశ్వరేశ్వరః।
మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిథిః।।
కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనో నిలః।
అమృతాంశో మృతవపు స్సర్వఙ్ఞ స్సర్వతోముఖః।।
సులభ స్సువ్రత స్సిద్ధ శ్శత్రుజి చ్ఛత్రు తాపనః।
న్యగ్రోధో ధుంబరో శ్వత్థశ్చాణూరాంధ్ర నిషూదనః।।
సహస్రార్చి స్సప్తజిహ్వ స్సప్తైధా స్సప్తవాహనః।
అమూర్తి రనఘో చింత్యో భయకృద్భయనాశనః
అణు ర్భృహత్కృవః స్తూలో గుణభృ న్నిర్గుణో మహాన్।
అధృతః స్వథృత స్సాస్థ్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః।
బారభృ త్కథితోయోగీ యోగీశః సర్వకామదః।
ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సువర్ణో వాయువాహనః।।
ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః।
అపరాజిత స్సర్వ సహో నియంతా నియమో యమః
సత్త్వవాన్ సాత్త్విక స్సత్య స్సత్యధర్మ పరాయణః
అభిప్రాయః ప్రియార్హోర్హః పియకృ త్ర్పీతి వర్ధనః।।
విహాయసగతి ర్జోతి స్సురుచి ర్హుతభు గ్విభుః।।
రవి ర్విలోచన స్సూర్యః సవితా రవి లోచనః।।
అనంతో హుతభు గ్భోక్తా సుఖదో నైకదో గ్రజః।
అనిర్విణ్ణ స్సదామర్షీ లోకాధిష్ఠాన మద్భుతః।।
సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః।
స్వస్తిద స్స్వస్తికృ త్స్వస్తి స్వస్తిభు క్స్వస్తిదక్షిణః।।
అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమూర్జిత శాసనః।
శభ్ధాతిగ శ్శబ్ధసహ శ్శిశిర శ్శర్వరీకరః।।
అక్రూరః పేశలో దక్షో ధక్షిణః క్షమిణాం వరః।
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్ర్శవణ కీర్తనః।।
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుస్స్వప్ననాశనః।
వీరహా రక్షణ స్సంతో జీవనః పర్యవస్తితః।।
అనంత రూపో నంతశ్రీర్జితమన్యుర్బయాపహః।
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః।।
అనాది ర్బూర్బువో లక్ష్మి స్సువీరో రుచిరాంగదః
జననో జన జన్మాది ర్బీమో భీమ పరాక్రమః।।
ఆధార నిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః।
ఊర్ధ్వగ స్సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః।।
ప్రమాణం ప్రాణ నిలయః ప్రాణదృ త్ర్పాణజీవనః।
తత్త్వం తత్వవి దేకాత్మా జన్మ మృత్యు జరాగతిః।।
భూర్భువస్స్వస్తరు స్తార స్సవితా ప్రపితా మహః
యఙ్ఞో యఙ్ఞపతి ర్యజ్వా యఙ్ఞాంగో యఙ్ఞవాహనః।।
యజ్ఞభృ ద్యజ్ఙకృ ద్యజ్ఞీ యజ్ఞభు గ్యజ్ఞసాధనః।

యజ్ఞాంతకృ ద్యజ్ఞ గుహ్య మన్నమన్నాద ఏవచ।।
ఆత్మయోని స్వయం జాతో వైఖాన స్సామగాయనః।
దేవకీ నందన స్స్రష్ఠా క్షితిశః పాపనాశనః।।
శఙ్ఖభృ న్నందకీ చక్రీ శార్ ఙ్గధన్వా గదాధరః।।
రథాంగ పాణి రక్షోభ్య స్సర్వ ప్రహరణా యుధః।।

శ్రీ స్సర్వ ప్రహరణాయుధ ఓమ్ నమ ఇతి

వనమాలి గదీ శార్ ఙ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ।
శ్రీమన్నారాయణో విష్ణు ర్వాసుదేవో భిరక్షితు।।


శ్రీ వాసుదేవో భిరక్ష త్త్వోన్న ఇతి
(107- 108 ఈ రెండు శ్లోకములను రెండుసార్లు చదువు కొన వలెను)
ఉత్తర పీఠికా

ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః।
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానా మశేషేణ పరికీర్తితమ్।
య ఇదం శృణుయా న్నిత్యం యశ్చాపి పరి కీర్తియేత్।
నా శుభం ప్రాప్నుయాత్కించి త్సో ముత్రేహ చ మానవః
వేదాంతగో భ్రాహ్మణస్యాత్ క్షత్రియో విజయీభవేత్।
వైశ్యో ధన సమృద్దస్స్య చ్చూద్ర సుఖ మ వాప్నుయాత్।।
ధర్మార్ధీ ప్రాప్నుయా ధ్ధర్మ మర్ధార్ధీచార్ధ మాప్నుయాత్
కామానవాప్ను యాత్కామీ ప్రజార్ధీ చాప్నుయా త్ర్పజాః।
భక్తిమాన్ యస్య దోత్థాయ శుచి సద్గతమానసః।
సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేత త్ప్ర కీర్తయేత్।।
యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రాధాన్య మేవ చ।।
అచలాం శ్రియ మాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నో త్యనుత్తమమ్।।
న భయం క్వచి దాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి।
భవ త్య రోగో ద్యుతిమా న్బలరూప గుణాన్వితః।।
రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్భద్దో ముచ్యేత బందనాత్।
భయా న్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యే తాపన్న ఆపదః।।
దుర్గా ణ్య తితిర త్యాసు పురుషః పురుషోత్తమమ్।
స్తువ న్నామ సహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః।
వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవ పరాయణః।
సర్వపాప విశుద్దాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్।।
న వాసుదేవ భక్తాన మశుభం విద్యతే క్వచితే।
జవ్మ మృత్యు జరావ్యాధి భయం  నైవోపజాయతే ।।
ఇమం స్తవ మధీయాన శ్శ్రధ్ధాభక్తి సమన్వితః
యుజ్యే తాత్మ సుఖక్షాంతి శ్రీధృతి స్మృతి కీర్తిభిః।।
న క్రోథో నచ మాత్సర్యం నలోభో నాశుభా మతిః।
భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే।।
ద్యౌ స్శచంద్రార్క నక్షత్రం ఖం దిశో భూర్మహోదధిః।
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః।।
ససురాసుర గంధర్వం సయక్షోరగ రాక్షసం।
జగద్వశే వర్తతే దః కృష్ణస్య సచరాచరం।।
ఇంద్రియాణి మనోబుధ్ది సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః।।
వాసుదేవాత్మ కాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రఙ్ఞ ఏవ చ।।
సర్వాగమనా మాచారః ప్రథమం పరికల్పితః।
ఆచారః ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః।।
ఋషయః పితరో దేవాః మహాభుతాని ధాతవః।
జఙ్గ మా జఙ్గమం చేదం జగ న్నారాయణోదభవమ్।।
యోగో జ్ఙానం తధా సాంఖ్యం విద్యా శిల్పాదికర్మ చ।
వేదా శ్శాస్తాణి విజ్ఞాన మేతత్సర్వం జనార్ధనాత్।।
ఏకో విష్ణుర్మహద్బూతం పృథగ్భూతా న్యనేకశః।
త్రీన్లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మ భుజ్కై విశ్వభుగవ్యయః।।
ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణో ర్వ్యాసేన కీర్తితమ్।
పఠేద్య ఇచ్చే త్పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ।।
విశ్వేశ్వర మజం దేవం జగతః ప్రభు మ వ్యయం।
భవంతి యే పుష్కరాక్షం న తే యాంతి పరాభవమ్।।

న తే యాంతి పరాభవమ్ ఓమ్ నమ ఇతి

అర్జున‌ ఉవాచ
పద్మ పత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ।
భక్తానా మను రక్తానాం త్రాతా భవ జనార్థన।।
శ్రీ భగవానువాచ

యోమాం నామ సహస్రేణ స్తోతుమిచ్చవి పాండవ।
సో హ మేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః।।
స్తుత ఏవ న సంశయః ఓమ్ నమ ఇతి.
వ్యాస ఉవాచ

వాసనా ద్వాసుదేవశ్య వాసితం తే జగత్త్రయమ్।
సర్వభూత నివాసోసి వాసుదేవ నమో స్తుతే।।
శ్రీవాసు దేవ నమోస్తుత ఓమ్నమ ఇతి. —–2
పార్వ త్యువాచ

కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామ సహస్రకం।
పఠ్యతే పండితై ర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్చామ్యహం ప్రబో।।
ఈశ్వర ఉవాచ

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే।
సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే।।
శ్రీరామ రామ నామ వరాననే ఓమ్ నమయిత —3
బ్రహ్మోవాచ

నమో స్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే।
సహస్ర నామ్నేపురుషాయ శాశ్వతే — సహస్ర కోటీ యుగధారిణే  నమ:  —
సహస్ర కోట యుగధారిణే ఓమ్ నమ ఇతి — 4
శ్రీ భగవా నువాచ

అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జానాః పర్యుపాసతే ।
తేషాం నిత్యా భి యుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్।।
పవిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం।
ధర్మ సంస్థాపనార్థయ సమ్భవామి యుగే యుగే ।।
ఆర్తా విషణ్ణా శిథ్ధిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః।
సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా స్సుఖినో భవంతి ।।
య దక్షర పదభ్రష్ఠం మాత్రాహీనంతు య ద్భవేత్ ।
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే ।।
కాయేన వాచ మనసేన్ధ్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనావా ప్రకృతేః స్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి ।।
ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం అనుశాసనిక పర్వణి
మోక్ష ధర్మే భీహ్మ యుధిష్ఠర సంవాదే శ్రీవిష్ణు ర్ధివ్య సహస్రనామ ఏకోన పఞ్చా శతాధిక శతతమో ధ్యాయః

సర్వం శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ పరబ్రహ్మార్పణ మస్తు
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం సమాప్తమ్

About author

You might also like

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply